فاصله

 

مردن و گم شدن از ماست نه از فاصله ها ....... دل از اینهاست که تنهاست نه از فاصله ها

 

 گر چه دیگر همه جا پز ز جدایی شده است........ مشکل از طاقت دلهاست نه از فاصله ها

/ 1 نظر / 6 بازدید